KEANGGOTAAN KOPUTRA

1/3

SYARAT - SYARAT KEANGGOTAAN

1) Syarat-syarat Keanggotaan

 

(a) Keanggotaan koperasi ini terbuka kepada :

  • Kumpulan BMMB dan CIMB yang telah disahkan jawatan

  • Kakitangan tetap KOPUTRA yang telah disahkan jawatannya

  • Bekas kakitangan BBMB, BMMB, CIMB dan KOPUTRA

  • Suami atau isteri anggota yang sah dan anak-anak anggota berumur 18 tahun ke atas
     

(b) Seseorang yang ingin menjadi anggota Koperasi ini mestilah :

  • Warganegara Malaysia;

  • Telah mencapai umur lapan belas (18) tahun;

  • Bermastautin atau mempunyai hartanah atau bekerja dalam kawasan operasi Koperasi ini

  • Bukan seorang yang terhadapnya masih berkuatkuasa suatu sabitan bagi kesalahan yang boleh             daftar, atau bankrap yang belum dilepaskan, atau pernah dibuang daripada keanggotaan mana-             mana koperasi dalam tempoh satu tahun.

 

2) Cara Permohonan Anggota

 

Permohonan menjadi anggota hendaklah dibuat secara atas talian (online). Tekan butang "Daftar" untuk mendaftar melalui sistem iKoop.

PERMOHONAN KEANGGOTAAN